Breda; Hoe gebruiken we onze data voor het Omgevingsplan?

Gemeente Breda wil niet wachten tot de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, “we kunnen nu al inventariseren welke gegevens we straks nodig hebben voor het omgevingsplan en waar die data zich in de organisatie bevinden”, aldus Ivo van Zitteren, Informatie-architect bij gemeente Breda. Begin juni vond een bijeenkomst plaats voor de afsluiting van de eerste fase en start van de tweede fase de pilot voor het opstellen van een omgevingsplan voor industrieterrein de Krogten. In de pilot zitten zowel het projectteam, medewerkers van de betrokken beleidsafdelingen en medewerkers van ketenpartners als de omgevingsdienst en het waterschap bij elkaar. De pilot heeft als doel om de informatie van de ketenpartners met elkaar te delen, en daarbij te zien welke extra inzichten dit oplevert met het oog op de vorming van het omgevingsplan.

Omgevingsplan Industriegebied de Krogten

Breda heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak waarin integraal wordt gekeken vanuit alle onderdelen van de organisatie. Door middel van interne sessies hebben ze geïnventariseerd welke gegevens beschikbaar zijn binnen de organisatie; waar die te vinden is, wie de contactpersoon is, wie die data kan interpreteren en wat de kwaliteit ervan is. Maar ook informatie buiten de gemeente, zoals beleidsdocumenten van de brandweer, informatie van het waterschap en de provincie en een onderzoek naar bedrijvigheid in de omgeving worden meegenomen.

“Er is zo veel informatie beschikbaar, maar welke data of gegevens zijn relevant? En hoe is al die data direct toegankelijk en te combineren of te begrijpen? Het leverde ons 200 datasets op”, aldus Van Zitteren, "nu volgt het structureren, samenvoegen en ontsluiten van die informatie. Vervolgens kijken we voor het bestemmingsplan hoe we de data die we hebben, kunnen gebruiken.”

Fysieke leefomgeving

Het Omgevingsplan de Krogten is een experiment om van te leren. Het plan moet gaan over de fysieke leefomgeving in plaats van alleen over het ruimtelijke ordenings-deel. Daarom wordt het plan opgesteld samen met de ketenpartners. In een vorige pilot is al uitgezocht welk beleid van de gemeente er is over de fysieke leefomgeving. Deze pilot kijkt naar de databronnen voor het plan zowel intern als bij de ketenpartners. “Het wordt een homogeen plan, want het is een redelijk gelijk gebied (industrieterrein), maar hiermee kunnen we wel onze doelen toetsen", aldus Eefje Remijn, jurist omgevingsrecht bij gemeente Breda en lid van het pilotteam.

Integraal werken

Om te werken in de geest van de wet en een integraal plan te kunnen maken, hebben we mensen nodig vanuit allerlei afdelingen en disciplines. In het kernteam zitten daarom zowel een jurist, geo-medewerker, informatiearchitect, als medewerkers van de betrokken beleidsafdelingen. Wie er precies betrokken moeten worden is wel een zoektocht. “Wat hoort er allemaal bij de fysieke leefomgeving? Wie moeten er dus aangehaakt worden vanuit de organisatie? En hoe baken je het af voor een pilot? Dat is waar we nu aan werken”, aldus Eefje, “maar het doel is wel integraal en breder kijken en denken vanuit verschillende organisatieonderdelen van de gemeente!”

Tips

Gemeente Breda heeft een aantal tips voor andere gemeenten die willen starten met een omgevingsplan.

  • Selecteer in eerste instantie een niet al te groot en redelijk homogeen gebied. Breda koos aanvankelijk voor een grotere wijk maar dat maakte het proces te 'zwaar'.

  • Start alvast met het verzamelen van data. Belangrijk daarbij is te weten wie wat heeft; het inventariseren welke gegevens beschikbaar zijn binnen de organisatie, waarom worden die gegevens ingewonnen en wat is de kwaliteit? Wat willen we ermee? Wat heeft de professional nodig en wat heeft een belanghebbende nodig?

  • Gebruik wat er al beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan de basisregistraties en voorzieningen als PDOK , de risicokaart en de atlas van de leefomgeving.

  • Zie het inventariseren van data als project op zich. Gebruik standaarden voor het ontsluiten van de geïnventariseerde data.

  • Probeer de juiste mensen aan tafel te zetten. Degenen die de informatie beheren en de inhoudelijk specialisten. Deze mensen moeten elkaar echt leren kennen. Ze spreken niet dezelfde taal. Maar als ze samenwerken biedt het veel meerwaarde in het proces.

  • Werk samen met ketenpartners – die hebben ook veel waardevolle data en ook hen moet je goed leren kennen.

  • Onderzoek de mogelijkheden om met één tool de gegevens samen te laten komen en te distribueren, bijvoorbeeld via een gis-systeem, waar professionals vanuit de gemeente en ketenpartners samen mee kunnen werken, zodat ze allemaal uitgaan van dezelfde data en deze gegevens op eenvoudige wijze toegankelijk zijn.

Meer informatie

Best Practice De Krogten