Gebruiksvoorwaarden Pilotstarter

Datum: 17 juli 2019, versie 3.0

Artikel 1. Dienstverlening en aansprakelijkheid Pilotstarter

1.1 Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter website zullen Pilotstarter en VNG vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en Pilotstarter uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen. 


1.2 In geen geval is Pilotstarter of VNG aansprakelijk voor de manier waarop initiatiefnemers en andere gebruikers gebruik maken van de door de Pilotstarter geleverde diensten en aanverwante voorzieningen.

1.3 Pilotstarter en VNG zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Pilotstarter.

1.4 Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade is uitgesloten.

1.5 De Pilotstarter en VNG zijn is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening in het kader van de Pilotstarter te beëindigen zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens de Pilotstarter ontstaat.

1.6 De Pilotstarter garandeert niet dat de dienst van Pilotstarter te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

1.7 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die de Pilotstarter ten dienst staan, is de Pilotstarter gerechtigd om de activiteiten, verricht door de Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter, te beperken, de account tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de Pilotstarter website op de hoogte te stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter website te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter website: - handelt (handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden; - de Pilotstarter niet in staat is om enige gegevens die de Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter website aan de Pilotstarter verstrekt, te verifiëren of te identificeren; - de Pilotstarter van mening is dat de handelingen van de Initiatiefnemers en andere gebruikers van de Pilotstarter website schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan de Pilotstarter kan toebrengen. De Pilotstarter zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

1.8 Het aanmaken van een pilot op de Pilotstarter website of het meedoen met een pilot geeft geen recht op financiering en ondersteuning van (onderdelen van) de pilot door de VNG.

1.9 VNG is gerechtigd de ingevoerde inhoud op de Pilotstarter ook voor andere projecten / initiatieven te gebruiken.

1.10 Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken (foto’s film, teksten of anderszins) op deze site is niet toegestaan tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verkregen. In geval van inbreuken op de auteursrechten van derden door plaatsing van auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site, is degene die het werk heeft geplaatst aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende (schade)kosten.

Artikel 2. Links en privacybeleid

2.1 Het is mogelijk dat de Pilotstarter website verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevat naar websites van derden. De Pilotstarter heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van desbetreffende websites. Pilotstarter is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

2.2 Pilotstarter verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon. Meer informatie over hoe we bij de VNG omgaan met persoonsgegevens kunt u nalezen in de VNG Privacyverklaring.

Artikel 3. Overige bepalingen; toepasselijk recht

3.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Den Haag.