Harmoniseren van begrippen: een stappenplan!

5 november, 2018

                                   

Dezelfde taal spreken is een voorwaarde om effectief en succesvol te kunnen handelen. Ook voor de invoering van de Omgevingswet is  'dezelfde taal spreken' van belang. Daarom is er een begin gemaakt met het harmoniseren van begrippen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet. Meerdere gemeenten hebben hiervoor een praktijkproef gedaan in samenwerking met VNG Realisatie. 

Als één van de onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt de Stelselcatalogus opgeleverd. Deze catalogus is - sterk vereenvoudigd -  een digitaal woordenboek waarmee gemeenten en andere bevoegde gezagen een gemeenschappelijk begrippenkader kunnen ontwikkelen. Meer over de stelselcatalogus kunt u hier lezen.

Deze stelselcatalogus zal gaan bijdragen aan harmonisatie van begrippen; een proces wat de samenwerking tussen ketenpartners, bevoegd gezagen en binnen de eigen organisaties zal vergemakkelijken. Een groep gemeenten is in de praktijkproef “Harmoniseren van Begrippen” aan de slag gegaan om te ontrafelen wat de randvoorwaarden zijn voor deze harmonisatie.

De praktijkproef heeft een stappenplan opgeleverd waarmee bepaald kan worden welke begrippen geschikt zijn om te harmoniseren. De deelnemers hebben met de meest gebruikte begrippen het stappenplan al deels doorlopen. Geïnteresseerd naar de opzet van de praktijkproef, de resultaten en het stappenplan? Lees hier meer.