Voorwaarden voor gebruik

In deze Algemene voorwaarden staan de eisen die worden gesteld aan een pilot die op de Pilotstarter wordt geplaatst. Met het indienen van een pilot aanvaardt u deze voorwaarden.

Innovatie/verbetering

 • Het project/de pilot moet betrekking hebben op innovatie, kwaliteits- en/of efficiencyverbetering voor de gemeentelijke bedrijfsvoering of informatievoorziening ten behoeve van de dienstverlening
 • Het moet een nuttig/innovatief plan of project zijn voor het oplossen van een gemeentelijk ‘probleem’ (systeem, proces, dienstverlening, keten, aanpak)

Gemeenten

 • Het platform is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten en/of samenwerkingsverbanden, maar is ook open voor andere overheidsinstellingen of marktpartijen die innovatieve ideeën hebben
 • Doel van het project/de pilot is een directe of indirecte verbetering van de dienstverlening van gemeenten (overheid) aan burgers/ondernemers
 • Andere indieners (niet-gemeenten) kunnen een project indienen, maar dit mag niet commercieel (geen reclame-uiting, product-promotie) zijn en er moet binnen één maand een gemeente aan het project verbonden zijn
 • Bij de initiatiefnemer (of deelnemende) gemeente(n) is er draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen
 • Denk bij de opzet van de pilot aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020 voor gemeenten: standaard waar kan, maatwerk waar nodig en maak waar mogelijk gebruik van de bouwstenen en standaarden van de overheid

Inhoud pilot

 • (zo) volledig (mogelijk) ingevuld aanmeldformulier
 • Inzendingen moeten duidelijk omschreven zijn. Uit de informatie moet duidelijk zijn: Wat is het? Wat is het doel? Wat levert het op? Hoe gaat u het doen? Wat zijn de mijlpalen en resultaten?
 • Op basis van uw informatie moeten gemeenten kunnen beoordelen of de pilot mogelijk interessant is om te volgen of aan deel te nemen.
 • Acquisitie via deze site wordt niet op prijs gesteld. Pilots gaan over innovatie of doorontwikkeling en niet over een bestaand product (promoten). Pilots die eigenlijk acquisitie zijn voor bestaande producten, worden verwijderd.
 • Learning by doing while sharing; initiatiefnemer en/of deelnemende gemeenten zijn bereid om gedurende en na afloop van het project extern hierover te communiceren

Algemeen

 • Met het indienen van een pilot aanvaardt u deze voorwaarden
 • Deze voorwaarden kunnen, indien nodig, worden bijgesteld door VNG.
 • Indien (na een waarschuwing/gesprek) niet aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft VNG het recht de pilot te verwijderen van De Pilotstarter
 • Pilots waar (binnen de gestelde termijn) geen gemeenten bij betrokken zijn of pilots die eigenlijk acquisitie zijn voor bestaande producten, worden verwijderd van De Pilotstarter

 

⇒ Contact